Przejdź do treści

Historia

Historia parafii

Pierwsza wzmianka o kościele w Łękawicy pochodzi z 1348 r., i dotyczy daniny na rzecz Stolicy Apostolskiej - świętopietrze wyniosło wtedy 2 skojce i płacone było do 1373 r., a następnie, jak podaje Tadeusz gromnicki w publikacji 'Świętopietrze w Polsce', w latach 1551-1558 Łękawica płaciła po 2 skojce rocznie. O. Zdzisław Gogola podaje, że po Żywcu i Gilowicach erygowane były następujące placówki duszpasterskie na Żywiecczyźnie: Wilkowice, Cięcina, Łodygowice, Radziechowy, Rychwałd, Łękawica (1480), Lipowa, Jeleśnia, Ślemień, Rajcza, Przyłęków.
W XV w. Piotr Komorowski, który był wtedy właścicielem Żywca, postanowił, że Rychwałd wraz z Łękawicą ma płacić dziesięcinę 8 skojców i 32 szerokie grosze praskie, podczas gdy Żywiec ze Sporyszem płaciły 9 skojców. Z tego wynika, że pod względem liczebności i bogactwa, były to podobne miejscowości. W XVI w. prądy reformacyjne dotarły także na Żywiecczyznę i zakłóciły dotychczasową działalność w parafiach np. jak głosi przekaz ustny, w tym czasie w łękawickim kościele nie było duszpasterza i od 1568 r. nie było odprowadzane regularnie świętopietrze.


Sytuacja unormowała się pod koniec XVI w., kiedy to w wyniku szeroko zakrojonej reorganizacji kościelnej zlikwidowano wiele małych parafii, miedzy innymi Łękawicę, która stała się kościołem filialnym parafii w Rychwałdzie.Akta z przeprowadzonych wizytacji, znajduje się w archiwum Kurii Krakowskiej, powtarzają informację o tym, że kościół w Łękawicy jest kościołem filialnym parafii rychwałdzkiej, obok kościoła w Gilowicach.Przykładem krzewienia wiary i wpływu na wzrost świadomości religijnej wiernych były misje przeprowadzone przez Jezuitów w wielkim poście w 1728 r. jednocześnie w kościołach w Łękawicy i w Gilowicach.


(...) jezuici odegrali ważną rolę w krzewieniu wiary na naszym terenie, a ich działalność zyskała dużą popularność wśród wiernych. (...) Protokoły wizytacji przeprowadzanych po wejściu w życie postanowień Soboru Trydenckiego, który miał za zadanie naprawić niekorzystne dla Kościoła skutki reformacji, są dla nas rzetelną informacją o stanie faktycznym kościoła. Przykładem jest protokół z 1748 r. z wizytacji kościoła w Łękawicy, który zawiera opis kościoła filialnego oraz jego wyposażenie. Najstarsze polskie kościoły, tak również i większość na Żywiecczyźnie, budowane były z drewna. Budowali je przeważnie miejscowi cieśle i dlatego są do siebie podobne. Łękawicki kościół należał do najpiękniejszych zabytków budownictwa sakralnego w Polsce (...). Kościół doszczętnie spłonął w 1992 r. i jedynym źródłem opisującym dokładnie ten cenny zabytek jest dzieło 'Zabytki sztuki w Polsce' Jerzego Szablowskiego.


Na podstawie: 'Zarys dziejów' Gmina Łękawica

Historia - Kościół Parafialny w Łękawicy

 Kościół parafialny w Łękawicy został poświęcony w 1547 roku. W 1927 roku po śmierci Dziekana Żywieckiego i proboszcza w Rychwałdzie Jana Gwoździewicza, powstała myśl utworzenia nowej placówki duszpasterskiej przy kościele Michała Archanioła w Łękawicy z wiosek: Łękawica, Oczków, Okrajnik, Kocierz Moszczanicki i Kocierz Rychwałdzki, Łysina które dotychczas należały do parafii w Rychwałdzie. 30.07.1934 roku Książę Adam Sapiecha, Arcybiskup Krakowski mianował administratorem przy kościele Parafialnym w Łękawicy ks. Augustyna Jarosza, wikariusza z Rajczy. 14.08.1934 roku przybył do parafii ks. Jarosz i został tutaj samodzielnym duszpasterzem. 19 maja 1935 roku dokonano poświęcenia pamiątkowego dębu, pod którym zakopano butelkę z pergaminowym papierem, z wpisem aktu erekcyjnego nowej placówki duszpasterskiej. W 1935 roku zakupiono obraz św. Michała Archanioła, który umieszczono w ołtarzu głównym, jako zasłonę starożytnego krzyża. Obraz namalował profesor Litman z Białej. W 1953 roku rzeźbiarz Józef Hulka wykonał figurkę Matki boskiej z Lourdes, która znajdowała się w kościele. 3 października 1954 roku nastąpiło uroczyste poświęcenie Groty NMP z Lourdes.


Po dwudziestu latach pobytu w parafii w Łękawicy, 2 lutego 1955 roku zmarł ks. A. Jarosz. Po śmierci ks. Jarosza, tymczasowym administratorem parafii został ks. M. Żądziuk. 1 grudnia 1955 roku probostwo objął ks. kan. Władysław Gacek. 29 czerwca 1983 roku powstała parafia w Oczkowie, pierwszym proboszczem został ks. Zygmunt Bernat, były wikariusz parafii Łękawica. Parafia w Łękawicy była kilkakrotnie odwiedzana przez Kardynała Karola Wojtyłę. I wizyta była w 1968 r., II wizyta w 1976 r., III wizyta trzydniowa w 1978 r. 22.06.1985 roku ks. kan. Władysław gacek odszedł na emeryturę. Zmarł 6 listopada 1989 r.
W czerwcu 1985 roku parafię objął ks. Jerzy Smalcerz.


26 października 1992 roku o godz. 21.20 doszło do pożaru kościoła w Łękawicy, w ciągu kilku godzin pożar strawił go doszczętnie. Przyczyna nieszczęścia mogła być niesprawna instalacja elektryczna lub zaprószenie ognia od węgielka z kadzielnicy, nie można też wykluczyć podpalenia w celu zatarcia wcześniejszej kradzieży. Jedno jest pewne, źródło ognia znajdowało się wewnątrz kościoła. 29.10.1992 r. ks. Bp Tadeusz Rakoczy odprawił mszę św., w kazaniu dodał otuchy i zachęty do budowania nowego kościoła, a już 23 maja 1993 roku ks. Bp poświęcił plac pod nowy kościół. 29 września 1993 r. nastąpiło wmurowanie kamienia węgielnego.
29 września 1997 r. ks. Bp poświęcił Kościół Parafialny.

Historia - Kaplica w Kocierzu Rychwałdzkim

W latach 70-tych podjęto starania o budowę kościoła w Kocierzu Rychwałdzkim. Starania o zezwolenie na budowę kaplicy w Kocierzu rozpoczął proboszcz ks. kan. Władysław Gacek. Na spotkaniu absolwentów z rocznika 1972 Seminarium Duchownego w Krakowie, ks. kard. Karol Wojtyła zwrócił się do ówczesnego wikariusza ks. Z.Bernata z zapytaniem ”Zygmuś wybudujesz mi kaplicę w Kocierzu?”. Po kilku dniach Ks.Kard. K. Wojtyła ustalił z Ks. Bernatem, że do czasu wybudowania kaplicy Ks. Zygmunt będzie odprawiał msze św. po domach. Odprawianie mszy rozpoczął w sierpniu 1973 r. co niedzielę i święto w innym domu i tak przez 6 lat. Po 5 latach przyszło pozwolenie. Działki pod budowę kaplicy ofiarowali mieszkańcy. 7 lipca 1979 r. Ks. Dziekan Dekanatu Żywiec, Zdzisław Dzidek, poświęcił plac budowy wraz z krzyżem, zaś 25 października 1979 r. na miejscu budowy mszę odprawił Ks. Kard. F. Macharski – Metropolita Krakowski, podczas mszy św. dokonał aktu poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego. 10 października 1981 r. mszę św. odprawił i poświecenia kaplicy dokonał Ks. Bp. Jan Pietraszko.


Na podstawie: „Zarys dziejów” Gmina Łękawica

Historia - Kaplica w Okrajniku

Kaplica w Okrajniku położona jest na południe od drogi państwowej na gruntach Józefa Satławy, obok starej lipy. Rok 1792 widoczny na zachowanym fragmencie płyty kamiennej odnosi się niewątpliwie do fundacji kaplicy. W 1930 r., w czasie gruntownego odnawiania, została przebudowana. Jest wybudowana z drewna o konstrukcji zrębowej. Pierwotnie kwadratowa z podcieniami od frontu i z południowego boku w 1930 r. poszerzona przez skasowanie podcienia bocznego. Wnętrze zostało nakryte stropem z desek. Dach jest namiotowy, łamany, polski, zwieńczony czworościenną latarnią z daszkiem namiotowym, wbiegający w krzyż żelazny; obecnie kryty blachą, pierwotnie gontem. (...) Kaplica została rozbudowana w 1982 roku a głównymi pomysłodawcami tego projektu byli: ks. Marian Bochenek, Aniela Bąk, Marian Satława i Feliks Hankus. (...) W 1983 roku rozpoczęto odprawianie mszy w nowej części kaplicy.


Na podstawie: 'Zarys dziejów' Gmina Łękawica

Obszar i statystyka

 Jednostka administracyjna
Diecezja: Bielsko-Żywiecka
Dekanat: Żywiecki


Liczba parafian: 4467
Wieczna adoracja: 04 wrzesień


Kościoły
Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła w Łękawicy
Data konsekracji: 2016-10-01 (1 r.) (ks. bp. Roman Pindel)


Kaplica p.w. Niepokalanego Serca NMP w Kocierzu Rychwałdzkim
Data konsekracji: 1981-10-10 (36 l.) (Ks. bp. Jan Pietraszko)


Kaplica p.w. MB Różańcowej w Okrajniku

Miejscowości i ulice należące do parafii
Łękawica - 2225
Kocierz Moszczanicki - 1003
Kocierz Rychwałdzki - 281
Łysina - 136
Okrajnik - 751

Szkoły i przedszkola
Zespół Szkół w Łękawicy:
Gimnazjum im. Jana Pawła II
Szkoła Podstawowa
Przedszkole


Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Kocierzu Moszczanickim


Szkoła Podstawowa im. Górali Żywieckich w Okrajniku

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia Łękawica, siedziba: Łękawica, ul. Aleja Jana Pawła II 2.